สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2560 :ปันผล4.75% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2560
   https://goo.gl/LB93RZ/a>
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561
0104-ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
0103-ระเบียบการรับเงินฝากสอ.อื่น พ.ศ. 2560
0101-ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ พ.ศ.2560
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่2 ฉบับที่ 2
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่2 ฉบับที่1
จดหมายข่าวฉบับที่ 94
จดหมายข่าวฉบับที่ 93
จดหมายข่าวฉบับที่ 92

   
 
แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมผ่าน ATM กรุงไทย เป็นการชั่วคราว
 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้ผ่านการตรวจติดตาม ISO 9001:2015
   สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้ผ่านการตรวจติดตาม ISO 9001:2015
 
แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมผ่าน ATM กรุงไทย เป็นการชั่วคราว
 
แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมผ่าน ATM กรุงไทย เป็นการชั่วคราว
 
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสหกรณ์อื่น กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนด
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 42 (13)
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-2 (08)
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18)
การรับเงินฝากเพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 36, รุ่น 5 40
หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปีบัญชี 2561
ขอผ่อนผันให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินเพื่อนำมาชำระค่าเบี้ยประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สอ.อื่น
ขยายระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมการและสมาชิกสหกรณ์

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
 
QR Code Line สหกรณ์
 
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  ขอใบประกาศนียบัตรทุนการศึกษาเรียนดี
  เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาฯ
  เอกสารกกู้ใช้หุ้นค้ำประกัน
  ทำไมต้องจ่ายเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินกู้ทุกปี
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
 
 
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 40(13)
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง7-2
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง7-1
ใบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพเพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 5 36 40
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมปวส. ป.ตรี
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมม.4-6,ปวช

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์